Autentificare


Conectare cu Facebook
cont nou?
parola uitata?


Codul Societal


Organizațiile din rețeaua Societal aderă la 1 scop, 4 valori, 7 principii de management responsabil și integrează în propriile proiecte 36 de indicatori:


1 scop

 • Adoptarea Responsabilităţii Sociale prin integrarea principiilor dezvoltării durabile şi bunei guvernanţe în managementul proiectelor.

4 valori

 • Echitatea socială
 • Echilibrul mediului
 • Dezvoltarea economică
 • Buna guvernanţă

7 principii

 • Adoptarea Responsabilităţii Sociale în propriile proiecte;
 • Abordarea integrată a aspectelor sociale, de mediu, economice şi de guvernanţă;
 • Fundamentarea demersului de Responsabilitate Socială în referinţe recunoscute la nivel european şi internaţional;
 • Formarea echipei de proiect în vederea operaţionalizării măsurilor de Responsabilitate Socială;
 • Implicarea stakeholderilor-cheie în demersul de Responsabilitate Socială;
 • Promovarea Responsabilităţii Sociale în sfera de influenţă a organizaţiei;
 • Imbunătăţirea continuă a demersului de management responsabil prin acțiuni corective şi generalizarea bunelor practici.

36 de indicatoriS1. Promovarea drepturilor egale, diversităţii şi nediscriminării;
S2. Asigurarea unor condiţii de muncă decente;
S3. Asigurarea condiţiilor de sănătate şi securitate;
S4. Favorizarea invăţării continue în vederea adaptabilităţii la piaţa muncii;
S5. Recunoaşterea performanţelor angajaţilor şi voluntarilor;
S6. Respectarea vieţii private şi protejarea datelor cu caracter personal;
S7. Stimularea culturii participative, cetăţeniei active şi voluntariatului;
S8. Respectarea valorilor culturale şi promovarea dialogului intercultural;
S9. Respectarea şi promovarea Drepturilor Omului.
M1. Reducerea, reutilizarea şi reciclarea materialelor utilizate în proiect;
M2. Achiziţionarea de produse şi servicii ecologice;
M3. Utilizarea raţională a energiei şi folosirea surselor alternative;
M4. Utilizarea raţională şi nepoluantă a apei;
M5. Gestionarea impactului asupra ecosistemelor şi biodiversităţii;
M6. Gestionarea responsabilă a deşeurilor;
M7. Diminuarea impacturilor datorate transportului;
M8. Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
M9. Promovarea principiilor de mediu recunoscute la nivel internaţional.
E1. Eficientizarea costurilor aferente implementării proiectului;
E2. Utilizarea unor modele alternative de schimburi;
E3. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
E4. Gestionarea impactului asupra economiei locale;
E5. Asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;
E6. Crearea de locuri de muncă durabile;
E7. Promovarea Responsabilităţii Sociale in rândul firmelor partenere;
E8. Promovarea formelor economiei sociale şi verzi;
E9. Susţinerea/dezvoltarea structurilor non-profit şi neguvernamentale;
G1. Comunicarea valorilor şi principiilor de comportament etic;
G2. Identificarea şi implicarea stakeholderilor în ciclul de viaţă al proiectului;
G3. Participarea angajaţilor şi voluntarilor la demersul de Responsabilitate Socială;
G4. Asigurarea transparenţei bugetare în cadrul proiectului;
G5. Reducerea riscurilor de infracţiuni şi corupţie;
G6. Coordonarea cu alte proiecte locale, naţionale, europene sau internaţionale;
G7. Raportarea performanţelor de Responsabilitate Socială către stakeholderi;
G8. Dezvoltarea/promovarea unor modele responsabile de finanţare şi parteneriat;
G9. Recomandări privind politicile publice in urma rezultatelor obținute prin proiect.

Societal Code


The organizations of Societal Network adhere to 1 aim, 4 values, 7 principles of responsible management and incorporate 36 indicators within their own projects:


1 aim

 • Embracing Social Responsibility by integrating the principles of sustainable development and good governance in project management.

4 values

 • Social equity
 • Environment balance
 • Economic development
 • Good governance

7 principles

 • Incorporating Social Responsibility in your own projects;
 • Joined-up tackling of social, economic, environment and governance aspects;
 • Fundamenting the Social Responsible endeavour on references recognized at an international and European level;
 • Training the team project for the operationalisation of Social Responsibility into concrete measures;
 • Involving key stakeholders in the Social Responsible endeavour;
 • Promoting Social Responsibility in Responsabilitatii Sociale in the oragnisation’s area of influence;
 • Continuous improvement, trough the implementation of corrective actions and generalization of good practices.

36 indicatorsS1. Facilitation of equal rights, diversity and non-discrimination;
S2. Ensuring equitable and decent working conditions;
S3. Ensuring health and safety;
S4. Facilitation of continuous learning towards adaptability to labour market;
S5. Employees and volunteers performance recognition;
S6. Oservance of private life and protecting personal data;
S7. Encouraging participatory culture, active citizenship and volunteering;
S8. Respect for cultural values and facilitation of intercultural dialogue;
S9. Respect for/Accession to Human Rights.
M1. Reduce, Reuse, Recycle the material used for the project;
M2. Buy green goods and services;
M3. Rational usage of energy and employment of alternative energy sources;
M4. Rational and non-polluting usage of water;
M5. Management of the impact on ecosystems and biodiversity;
M6. Responsible management of waste;
M7. Minimizing the impact of transportation;
M8. Monitoring and reducing the emission of greenhouse gases (GHG);
M9. Observance of/Promoting the environment principles recognized internationally.
E1. Streamlining the costs for the implementation of the project;
E2. Ensuring sustainability of the project’s results;
E3. Tackling the impact on local economy;
E4. Creating sustainable working places;
E5. Using alternative exchange methods;
E6. Respecting the right to intellectual property;
E7. Promoting social responsibility among partner companies and institutions;
E8. Promoting social and green economy;
E9. Advocating for /Development of not for profit and nongovernmental structures;
G1. Communicating values and principles of ethical behaviour;
G2. Identifying and involving the stakeholders throughout the entire life cycle of the project;
G3. The participation of employees and volunteers in social responsibility actions;
G4. Ensuring the transparency of the project’s budget;
G5. Abridgement of risks of infractionalities and corruption;
G6. Coordination with other local, national, european or international projects;
G7. Reporting Social Responsibility performances to stakeholders;
G8. Development and promoting responsible models of financing and partnership;
G9. Improving programmes and public policies using the results of the project;Termeni si Conditii    Contact

Reper 21


Un proiect al Asociatiei REPER21 © 2010

License

Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Gazduit de HostX.ro